Zpracování osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Svatební salon TYANO

(Prohlášení správce o zpracování osobních údajů  dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a poučení subjektů údajů)I.                                                                                     

I. Základní ustanovení

1.     V souvislosti se vznikem nebo na základě smluvních vztahů vzniklých při kontaktu nebo využití služeb  svatebního salónu TYANO  (prodej a půjčení svatebních šatů, šatů pro družičky, doplňků apod.) a k tomu návazných služeb, zejména  (ale nikoliv jen) prodejem produktů pod logem TYANO přímým způsobem nebo prostřednictvím prostředků umožňujících komunikaci na dálku, dochází k získání osobních údajů od kupujících/zákazníků.  
 

2.     Podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je správcem osobních údajů Svatební salon TYANO, JUDr. Věra Škvorová, Ph.D., IČ 71345701, Pražského Povstání 1812, Benešov.  e-mailový kontakt tyano@tyano.cz (dále jen: „správce“).

II. Osobní údaje

1.     Osobními údaji, které jsou správcem získávány a zpracovávány se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

 III. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.     Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty fyzickou osobou při využití služeb svatebního salónu TYANO, zejména z uzavřené kupní smlouvy nebo  zaslané objednávky pro nákup produktů TYANO  a nebo informací,  které získal na základě plnění závazku z uzavřené kupní smlouvy nebo z objednávky.

2.     Správce zpracovává  identifikační  údaje, kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy o pronájmu, jakož i  smlouvy kupní. Při objednávce  produktů  TYANO a při  uzavření  kupní smlouvy na tyto produkty,  jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt) a poskytnutí plnění z uzavřené kupní smlouvy,  neboť poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit.

IV. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.     Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

- plnění smlouvy mezi kupujícím/zákazníkem  a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

- souhlas  kupujícího/zákazníka se zpracováním osobních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře na www.tyano.cz pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů souvisejících s nabídkou svatebního salónu, produktů pod logem TYANO) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

2.     Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím/zákazníkem  a správcem a zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.     Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1.     Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem/kupujícím  a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

2.     Správce uchovává osobní údaje po dobu po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

3.     Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.     Příjemci osobních údajů jsou osoby

- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

- zajišťující služby v souvislosti s prodejem výrobků pod logem TYANO   

- zajišťující marketingové služby.                                                                         

VI. Vaše práva

1.      Za podmínek stanovených v GDPR má kupující /zákazník

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek

- právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.  

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.     Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.     Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla a antivirové programy.

3.     Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1.     Uzavřením Smlouvy o pronájmu,  kupní smlouvy , odesláním objednávky k nákupu produktů pod značkou TYANO nebo odesláním  kontaktního formuláře  potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.     Zaškrtnutím souhlasu s podmínkami  ochrany osobních údajů na webových stránkách www.tyano.cz při využití kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3.     Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

V Benešově dne 7.8.2019