Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TYANO

I. Úvodní ustanovení

1.     Obchodní  podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávající a  fyzickou  osobou, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, (dále jen „kupující“), a to přímo v provozovně obchodníka  a nebo prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.tyano.cz

2.     Prodávající  je pro účely obchodních podmínek a kupní smlouvy provozovatel svatebního salónu TYANO a vlastník všech produktů pod značkou TYANO:
 
Fakturační údaje:
 
Svatební salón TYANO
JUDr. Věra Škvorová, Ph.D.
IČ 71345701, DIČ 8257040550
Pražského Povstání 1812, Benešov, 256 01
 
Kontaktní údaje
Tel:  602 747 745
e-mail:  tyano@tyano.cz
Web: www.tyano.cz

(dále jen „prodávající“).

3.     Obchodní podmínky se nevztahují na uzavření kupní smlouvy, kde kupující je právnickou osobou nebo osobou, která uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

4.     Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

5.        V případě, že dojde ke sjednání odchylných ustanovení v kupní smlouvě, než je dáno v těchto obchodních podmínkách, mají tato ustanovení přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

6.       V případech, kdy kupující má zájem o nákup produktů značky TYANO pro potřeby své podnikatelské činnosti musí kontaktovat prodávající za účelem sjednání individuálních podmínek kupní smlouvy.

II. Předmět nabídky prodeje

1.     Předmětem nabídky prodeje jsou produkty pod logem TYANO, presentované  na webové stránce www.tyano.cz, s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávající plnit. Předmětem nabídky prodeje jsou produkty, jejichž popis, funkce a parametry jsou uvedeny na www.tyano.cz. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců či dodavatelů či jiných smluvních subjektů a nelze tak jejich nepřesnost vyloučit.  

III. Objednávka zboží, uzavření kupní smlouvy

1.     Odesláním objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost své objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami,  a  to ve znění platném a účinném v momentu odeslání objednávky a zároveň potvrzuje svou způsobilost k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu.  Odesláním objednávky kupující též stvrzuje prodávající, akceptaci výši ceny za objednané zboží včetně nákladů na balné a dopravu zboží. Kupující je povinen uvést při své objednávce výlučně pravdivé osobní údaje a informace.

2.  Objednávat zboží lze  prostřednictvím objednávkového formuláře na www.tyano.cz.  Před odesláním objednávky kupujícího prodávající je umožněno kupujícímu zkontrolovat a  měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávající kliknutím na tlačítko s názvem "OBJEDNAT s povinností platby".  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku (učinění objednávky přes internetový obchod ) při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám. 

3.     Prodávající neprodleně po odeslání objednávky její obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty, kterou zadal do objednávkového formuláře kupující.  Potvrzení o přijetí objednávky je pouze informačním potvrzením, nikoliv akceptací objednávky.

4.    Smluvní vztah mezi prodávající a kupujícím vzniká  odesláním potvrzení (akceptací) objednávky prodávající kupujícímu, a to na adresu elektronické pošty, kterou kupující  při objednání zadal do objednávkového formuláře. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Akceptací objednávky prodávající kupujícímu vzniká kupní smlouva mezi prodávající a kupujícím s právy a povinnostmi z tohoto vyplývajícími.

5.     Platnost objednávky je dána časovým údajem 14ti pracovních dní. Nebude-li v této lhůtě objednávka ze strany kupující akceptována, pozbývá objednávka platnosti.

6.     V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího, bude-li sdělena,  o tomto informaci s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

7.     V případě, že došlo ke zjevné písařské nebo technické chybě na straně Prodávající  při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinna dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Zrušení objednávky

1.  Zrušení objednávky ze strany kupujícího

     Objednávku může kupující zrušit telefonicky, případně e-mailem, před odesláním potvrzení objednávky ze strany prodávající.

2.  Zrušení akceptované objednávky ze strany prodávajícího

     Prodávající má právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo nastane některá z událostí vis maior a nastane tedy nemožnost plnění ze strany prodávajícího.  Prodávající má možnost zrušit objednávku, pokud dodací lhůta objednávky přesáhne 30 dní a prodávající se s kupujícím nedohodne na dodatečném termínu dodání objednaného zboží. O zrušení objednávky bude kupující prodávající bezodkladně informován.

V. Dodání zboží

1.     Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce nebo osobním odběrem v provozovně prodávající. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

2.     Zboží je převážně expedováno v rozmezí 2-7 pracovních dnů od připsání kupní ceny na účet prodávající č. ú. 284123335/0300. V mimořádných případech může být lhůta pro expedici zboží delší. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůtě bude o této skutečnosti kupující vyrozuměn.

 3.     Zboží je zasíláno prostřednictvím zásilkové služby PPL nebo Zásilkovna.

4.     Odesláním zboží, tedy jeho předáním prvnímu dopravci, plní prodávající svůj závazek z kupní smlouvy a umožňuje tím, v případě potřeby, kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

5.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce,  je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.  

6.     Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci samotnému. Převzetím zboží od dopravce kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené.

7.     Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil

VI. Cena, způsob platby

1.     Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky kupujícím. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávající uzavřít kupní smlouvy za individuálně se stranou kupující dohodnutých podmínek.

2.     Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou uváděny včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH.

3.     Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

4.     Cenu zboží a náklady spojené s dodáním může kupující uhradit:

- v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávající na adrese Karla Nového 2409, Benešov, 256 01

- v hotovosti nebo kartou na dobírku v místě určeném v objednávce (doručení na adresu)  nebo ve výdejně zásilek (doručení do výdejního místa)

- bezhotovostně převodem na účet Prodávající č.ú. 284123335/0300, vedený u Československé obchodní banky,a.s.

- bezhotovostně platební kartou, prostřednictvím platebního systému Comgate

5.V případě platby v hotovosti nebo na dobírku je platba splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je platba splatná ve lhůtě 7 dní od obdržení akceptace objednávky (od uzavření kupní smlouvy)

6.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením  variabilního symbolu platby platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího k úhradě kupní ceny splněn dnem připsání platby na účet prodávající.

7.  Po úhradě kupní ceny bude kupujícímu zaslána/předána  faktura.

8.     Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

9.     Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit prodávajícímu kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

10.      Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny, nejdříve však převzetím zboží.

IX. Vady a jejich reklamace, odstoupení

1.     Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

2.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.     Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci.

4.    Kupující je povinen prodávajícímu oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistí a uchovat zboží v takovém stavu, aby vada mohla být prodávajícím přezkoumána. Vadu kupující oznámí prodávajícímu emailem na adresu tyano@tyano.cz.  Neoznámí – li kupující vadu prodávajícímu do 24 hodin od převzetí zboží, pozbývá práva od kupní smlouvy odstoupit. 

5.     V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6.      Prodávající nebo jí  pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávající.

7.     Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

8.     V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace.

9.     Volbu způsobu reklamace má kupující.

10.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X. Odstoupení od kupní smlouvy

1.     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiného  odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

2.     Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

3.     V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to prostřednictvím přepravní společnosti zvolené kupujícím nebo osobně na adrese prodávajícího. Kupující je povinen zboží pro přepravu zpět prodávající zabalit do ochranných materiálů, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození. Zboží musí být prodávající vráceno nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné a je-li to možné   v původním obalu.

4.     Kupující nese v případě odstoupení od smlouvy náklady spojené s navrácením zboží  prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.     V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající může vrátit kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.   Prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve,  než bude prodávajícímu vráceno zboží nebo kupující věrohodně prokáže, že zboží  prodávající odeslal.

6.     Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněna jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.     Prodávající je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijala, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

8.     Prodávající je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy pokud, nedojde k úhradě kupní ceny ve lhůtě 7 dní od uzavření kupní smlouvy.

XI. Ochrana soukromí

 1.     Prodávající zpracovává osobní informace o kupujících. Bližší informace jsou dány v dokumentu Ochrana osobních údajů, dostupného na www.tyano.cz.

XII. Mimosoudní řešení sporů

1.     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Internetová adresa tohoto subjektu je   https://adr.coi.cz/cs.

XII. Závěrečná ustanovení

1.     Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne  21.4.2023

2.     Veškeré vztahy vzniklé mezi smluvními stranami v souvislosti s kupní smlouvou, i pokud obsahují mezinárodní prvek, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.  

3.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4.     Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

V Benešově dne 21.4.2023